Polityka prywatności

Korzystanie z Serwisu, których administratorem jest Agencja Komunikacji ŻYCIE Maja Dylczyk (NIP: 679-293-36-72), jest równoznaczne z akceptacją poniżej Polityki Cookies.

Firma Agencja Komunikacji ŻYCIE Maja Dylczyk szanuje prawo Użytkowników do prywatności korzystających z naszego Serwisu, stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, które zapobiegają ingerencji osób trzecich w prywatność Użytkowników. Niniejsza polityka zawiera podstawowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies w naszym Serwisie.

Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne (zazwyczaj mające postać plików tekstowych), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości Użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego, jego oprogramowania, ani nie mają negatywnego wpływu na jego funkcjonowanie.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) optymalizacja wyświetleń ;
b) potwierdzenia statystyk dotyczących Serwisu;
c) umożliwienie zalogowania się Użytkownika do Serwisu i utrzymania tzw. sesji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne logowanie się na każdej podstronie Serwisu;
d) potwierdzenie, że Użytkownikowi Serwisu został wyświetlony komunikat dotyczący cookies
e) rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego (np. Smartfon)
f) badania preferencji Użytkowników Serwisu w celu dostosowania naszych produktów i usług oraz ich prezentacji na witrynie internetowej w sposób odpowiadający tym preferencjom.

W Serwisie używane są tzw. „własne” cookies (umieszcza je i uzyskuje do nich dostęp firma Agencja Komunikacji ŻYCIE Maja Dylczyk) oraz tzw. „zewnętrzne” cookies (umieszczają je podmioty trzecie). Więcej na temat tego czym są cookies można uzyskać pod adresem htpp://wszystkoociasteczkach.pl (język polski) oraz www.aboutcookies.org (język angielski).

Określenie warunków przechowywania oraz uzyskania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies.

Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Co do zasady poszczególne przeglądarki dają możliwość całkowitego lub częściowego wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu Użytkownika. Całkowite lub częściowe wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu Użytkownika może spowodować, że nie wszystkie aplikacje naszego Serwisu będą działały w sposób poprawny oraz niedostępność wybranych zakładek. Informacje o ustawieniach dotyczących plików cookies, w tym funkcje wyłączenia możliwości przechowywania pików cookies w urządzeniu można znaleźć „opcjach” (ang. options), „ustawieniach” (ang. setting), „preferencjach” (ang. preferances) wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

Zgoda na przechowywanie plików cookies.

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie cookies przez Serwis oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie cookies. Jeżeli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowywanie plików cookies w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, ze samodzielnie usunie zainstalowane pliki cookies poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies mogą uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

Niniejsza Polityka nie dotyczy innych serwisów i firm, których dane kontaktowe podawane są w Serwisie. Jeśli w Serwisie zawarte są linki do innych stron internetowych, to Firma zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za politykę stosowaną przez właścicieli domen i stron internetowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Maja Dylczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agencja Komunikacji ŻYCIE Maja Dylczyk, ul. Zakopiańska 9/407, 30-418 Kraków, NIP: 6792933672 , REGON: 121840686. E: kontakt@agencjazycie.pl

2. WEDŁUG JAKICH ZASAD PRZETWARZANE BĘDĄ DANE OSOBOWE?

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek (np. zgoda osoby, od której dane pochodzą);

2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele.

3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;

4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;

5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne.

6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych:

3. JAKIE DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?

1. Dane osobowe naszych klientów (osób które korzystają z naszych usług)

a) dane te przetwarzamy, ażeby móc zawrzeć umowę oraz prawidłowo ją wykonać. Innymi słowy, sam fakt zawarcia umowy powoduje, że mamy prawo posługiwać się Państwa danymi, aby zrealizować związane z umową prawa i obowiązki;

b) dane te, stosownie do sytuacji, mogą obejmować:

 • dane identyfikacyjne
 • dane kontaktowe

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.

4. W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY POSTĘPOWAĆ Z PAŃSTWA DANYMI?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • zawarcie umowy
 • przeprowadzenie czynności związanych z realizacją umowy
 • wykrywanie nadużyć i zapobiegania im
 • ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk

Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów:

 • podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, komunikacja itp.)

A więc w toku przetwarzania Państwa danych osobowych mogą brać udział nas zaufani partnerzy (np. dostawcy usług informatycznych, innego rodzaju podwykonawcy). Co kluczowe, każdy podmiot, który pomaga nam w przetwarzaniu danych osobowych został starannie zweryfikowany. Każdy taki podmiot posiada zawartą z nami umowę powierzenia przetwarzania danych, która określa wyraźnie jego obowiązki i zasady odpowiedzialności.

5. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować;
 • art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

6. JAKIE UPRAWNIENIA MAJĄ OSOBY, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu.

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@agencjazycie.pl

Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy).

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.